ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 187 / 408351
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

5.4.2018
APRÍLOVÉ AKTUALITY

"Jasné dôkazy karcinogénnej aktivity", uzatvára panel expertov štúdiu amerického Národného toxikologického programu v oblasti dlhodobých účinkov expozície mikrovlnám z mobilných telefónov

https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-concludes-the-expert-panel-to-the-us-national-toxicology-program-on-cell-phone-radiation-study-findings/

Prehľad záverov jednotlivých tematických štúdií na potkanoch a myšiach
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/actions20180328_508.pdf (strojový preklad)

Panelové prezentácie a technické správy zo štúdií účinkov mobilných telefónov na zvieratách
https://ehtrust.org/panel-presentations-technical-reports-on-cell-phone-radio-frequency-radiation-animal-studies/

Sú Hájičania ohrození elektromagnetickým žiarením? (Žilinský večerník)
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/su-hajicania-ohrozeni-elektromagnetickym-ziarenim/7410/

Prevratná štúdia dokazuje, že tienenie elektromagnetického poľa zlepšuje stav autoimunitných ochorení
https://emfcommunity.com/groundbreaking-study-shielding-emf-improves-autoimmune-disease/

Elektromagnetické pole z mobilného telefónu a rakovina - infografika
http://elektrosmog.voxo.eu/video/CellphoneInfografika.pdf 


20.3.2018
MOBILNÉ TELEFÓNY A SAR - reálne merania pri kontakte s hlavou a telom
  Francúzska Národná agentúra pre frekvencie (ANFR) zverejnila výsledky meraní SAR z bezmála 450 mobilných telefónov rôznych značiek. Nešlo len o slepé kopírovanie údajov z technických listov výrobcov k jednotlivým telefónom. Málokto z užívateľov mobilného telefónu dodržiava odporúčanú minimálnu vzdialenosť od telefónu. Meranie reálnej expozície pri bezprostrednom styku hlavy/tela s mobilným telefónom odhalilo šokujúce prekročenia maximálnych dovolených úrovní SAR (aféra PhoneGate). Výsledky nájdete prehľadne zoradené v nasledujúcom dokumente (všimnite si rozdiel úrovní SAR pri odporúčanej vzdialenosti a pri dotyku):
 

20.3.2018
MARCOVÉ AKTUALITY

Hodnotenie štúdie NTP a celkových karcinogénnych dôkazov
Jednoznačný záver: "Na základe preambuly IARC monografií by sa RF žiarenie malo klasifikovať ako karcinogén skupiny 1"
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Evaluation_of_the_NTP_Study_and_Overall_Carcinogenic_Evidence.pdf

"Trumpovanie" pravdy o rakovine vyvolanej používaním mobilného telefónu
https://maisonsaine.ca/english/trumping-the-truth-about-cell-phone-induced-cancers.html

"Viac než náhoda"
Nová rozsiahla štúdia na zvieratách, podobne ako NTP, spája rádiofrekvenčné žiarenie s nádormi na srdci
http://microwavenews.com/news-center/more-coincidence

Mobilná technológia 5G prichádza. Kto rozhoduje, kam príde?
https://www.nytimes.com/2018/03/02/technology/5g-cellular-service.html

Vplyv Wi-Fi a mobilných telefónov na stavy úzkosti, problémy s učením a neurodegeneratívne ochorenia
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/vOvJHS7YrHM

Trpím 4G technológiou
http://zueriost.ch/bezirk-winterthur/winterthur/ich-leide-stark-unter-der-4g-technologie/1020098

Ako stožiare elektrického vedenia a bázových staníc vplývajú na vtáctvo, ktoré na nich hniezdi
http://www.cbc.ca/radio/quirks/how-do-cell-phone-towers-affect-birds-that-nest-on-them-1.4567969

Výskyt rakoviny súvisiaci s rádiofrekvenčným žiarením: hodnotenie príčinnej súvislosti v pracovnom a vojenskom prostredí
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/zA1ALgQPXr0

Michiganský senátor poukazuje na zdravotné riziká mobilnej technológie 5G a internetu vecí
https://ehtrust.org/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g-small-cells-and-the-internet-of-things/

Chronickí pacienti a elektromagnetické polia


24.2.2018
ŽIJEME V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLIACH

  Prudkým nárastom rádiokomunikačných technológií intenzita ELM žiarenia stále narastá. Až do tej miery, že vedecká a odborná komunita upozorňuje, že začína ísť o nebezpečný stav, a žiada, aby sa na poli legislatívy tak v EÚ, ako aj v jednotlivých štátoch, prijali zodpovedajúce opatrenia na elimináciu škodlivých účinkov.

  Elektromagnetické žiarenie má elektrickú a magnetickú zložku. Z fyzikálneho pohľadu kvantovej elektrodynamiky ide o častice, ktorých energia je tým väčšia, čím vyššia je daná frekvencia elektromagnetického vlnenia. Jeho intenzita by mala byť limitovaná, regulovaná a kontinuálne monitorovaná, aby nedošlo k nezvratným procesom na živej hmote a prírodnom prostredí. V histórii totiž nikdy neexistovali elektromagnetické polia s takou intenzitou ako dnes. Na lepšiu predstavu, hovorí sa o tisíce až miliónkrát silnejších expozíciách, ako to bolo v nedávnej minulosti.

Súčasný stav
  Dnes môže byť ľudské telo vystavované celému spektru elektromagnetických polí rôznych frekvencií - od nízkofrekvenčných až po veľmi vysoké frekvencie (50 Hz - 300 GHz). Sú to hlavne nízko- a vysokonapäťové vedenia, vysokofrekvenčné ohrevy, televízne a rozhlasové vysielače, vojenské radary, mikrovlnné rúry, indukčné ohrevy, Wi-Fi a bezdrôtové technológie v elektronických a výpočtových zariadeniach, mobilné telefóny, rádioreléové spoje, rádiostanice a ďalšie. Dominantné sú najmä základňové stanice mobilných operátorov (BTS), teda telekomunikačné stavby a zariadenia vysokého výkonu, budované vo veľkom rozsahu v mestských aglomeráciách, obyčajne s vysokou koncentráciou telekomunikačných zariadení sústredených v jednom bode. Tieto tzv. makro-stanice sú umiestňované v mestách a obciach na budovách rôzneho druhu vrátane obytných budov, škôl či zdravotníckych zariadení.

  Efektívne riešenie, ako výrazne zmierniť vysokú intenzitu elektromagnetického žiarenia, je „roztrieštiť“ makrostanice na pikostanice, ktoré sa vo vyspelejších krajinách používajú. Vďaka takejto infraštruktúre sa pôsobenie v obytných zónach rovnomerne rozloží a nikde nedosahuje kritické hodnoty. Malé pikostanice sa obvykle inštalujú na stĺpy pouličného osvetlenia a v konečnom dôsledku majú i rovnomernejšie pokrytie. Navzájom sú pospájané optikou, ako je to napríklad v Ženeve, alebo fungujú v nadväznosti na komunikáciu (a vzájomné zosilňovanie) s makrovysielačom, ktorý je umiestnený v ústraní, mimo obytných zón. Takéto riešenia sú však vždy ekonomicky náročnejšie, aj preto sa u nás nepoužívajú.

  Zvyšujúci sa počet nových zdrojov elektromagnetického žiarenia je neudržateľný a, pochopiteľne, má výraznejší dosah na životné prostredie, ktorého súčasťou sme aj my. K závažným chybám dochádza najmä v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia a posúdenia začlenenia telekomunikačnej stavby do príslušných zón vnútri obcí (intravilán), respektíve mimo obcí (extravilán), ako aj posúdenia, či danú stavbu možno realizovať len na základe ohlásenia, stavebného povolenia a územného rozhodnutia. Často sa zneužíva to, že k týmto stavbám sa nemôžu vyjadriť dotknuté strany, ako sú susedné stavby, pozemky a pod., ako to určuje zákon. Zvyčajne sa ľudia v susedstve dozvedia o veci až vtedy, keď je stavba zrealizovaná. Ostáva len domáhať sa nápravy zdĺhavou a často bezvýslednou súdnou cestou. Aj Európsky parlament konštatoval prudký nárast súdnych podaní a vyzval Európsku komisiu na nápravu v oblasti účinnejšej ochrany zdravia obyvateľstva pred účinkami elektromagnetických polí.

Prioritou by mala byť ochrana životného prostredia
  Asi sa zhodneme na tom, že ochrana životného prostredia a zdravia ľudí je a musí byť nadriadená ekonomickým záujmom. Vyššie právne a zdravotné povedomie obyvateľstva vedie k spoločenskému záujmu a úkonom na ochranu týchto základných hodnôt života. Hlavne v prípadoch, keď ochrana ich oprávnených záujmov nie je v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a aktuálna legislatíva tento fakt zodpovedne a dynamicky nezohľadňuje, je zastaraná alebo tvorcovia legislatívy vôbec nepripúšťajú zmenu v súlade s aktuálnymi potrebami doby. Tu treba zdôrazniť, že obzvlášť telekomunikačné systémy mobilných operátorov sú z hľadiska výkonu emitovaného do okolia a použitých modulačných technológií v reálnom čase vysoko dynamické systémy s možnosťou regulácie výkonu.

 Pri nezávislom preskúmaní týchto telekomunikačných systémov sa z meracích protokolov zistilo, že merania expozície obyvateľstva a pracovníkov sa nevykonávajú dôsledne vo vzťahu k príslušným predpisom (normy STN EN 50413 a 50492). Dokonca zákon č. 534/2007 Z. z. na ochranu obyvateľstva pred elektromagnetickými pólami hovorí: „Ani pri dodržaní stanovených akčných hodnôt expozície nemožno vylúčiť ovplyvnenie niektorých zariadení implantovaných do tela, napr. kardiostimulátorov, protéz obsahujúcich feromagnetické materiály a podobne.“  Takisto sa zistilo, že kontrolné expozičné merania sa často nerealizujú pri plnom výkone a maximálnej telekomunikačnej prevádzke základňových staníc v hlavnom smere vyžarovania, respektíve v celom súbore telekomunikačných stavieb v lokalite ako súčtové expozície všetkých zdrojov elektromagnetického žiarenia vrátane spektrálnych analýz. Ďalej kritické miesta telekomunikačných stavieb v obytných zónach a ich zvyškové riziko v množstve prípadov nie sú označené výstražnými tabuľami upozorňujúcimi na riziko.

  Kontrolné merania tiež potvrdili, že obzvlášť v horných bytoch a niekoľkých miestach bytových domov a stavieb expozície vysoko prekračujú biologické limity podľa viacerých vedecky podložených odporúčaní a môžu byť vážnym zdravotným ohrozením. Tieto hodnoty sa pri budovaní nových technológií 4G (LTE 800 – 2600 MHz) a ich uvedení do prevádzky mnohonásobne zvýšili.

Čo sa pripravuje a spúšťa
  Vo svete sa pripravuje ďalšia nová telekomunikačná technológia 5G. Frekvenčné pásma pre túto technológiu (25 – 100 GHz) možno považovať prakticky už za elektromagnetickú radiáciu. Treba uviesť, že viac než 170 podpísaných vedcov z 37 krajín sa striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od telekomunikačného priemyslu preskúmaná jej bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie. Existuje asi 25000 publikácií a zhruba 6000 individuálnych vedeckých štúdií týkajúcich sa vplyvov elektromagnetických polí. Ich veľký počet signalizuje vysokú aktuálnosť tejto problematiky.

  Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikuje rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako „možný ľudský karcinogén“ triedy 2B. Napríklad v roku 2007 bol uverejnený výskum Švédskeho národného inštitútu, ktorý viedol Kjell Hansson Mild na vzorke 4400 ľudí. O túto štúdiu sa zaujímal aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Výsledky ukázali, že u ľudí, ktorí používali mobilný telefón pravidelne počas desiatich rokov približne hodinu denne, stúpol výskyt niektorých druhov zhubných nádorov až o 240 percent.

  Čo sa týka dodržania vedeckých odporúčaní, najnovšie 15 medzinárodných vedcov, ktorí sú členmi Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM), vydalo EMF Guideline 2016 na prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickými poľami, kde sú uvedené preventívne hraničné hodnoty (limity) pre dennú, nočnú expozíciu aj pre citlivú populáciu (deti, seniori, osoby s narušenou imunitou atď.).

  Žiarenie má, pochopiteľne, o to negatívnejší vplyv na ľudské zdravie, čím je zdroj žiarenia bližšie. Vo vzťahu k biologickým (netepelným) účinkom môže byť doba ožiarenia a spektrum signálu zo základňových staníc mobilných operátorov a iných zdrojov oveľa dôležitejší parameter ako jeho intenzita. Viaceré štúdie zosumarizované v správe medzinárodnej skupiny vedcov BioInitiative Report 2012, ktoré vznikli ako odporúčania pre Radu Európy, preukázali, že z hľadiska vplyvov na zdravie človeka je rozhodujúca dĺžka expozície, ako aj vzdialenosť od zdroja elektromagnetického žiarenia.

  V uznesení č. 1815 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 27. mája 2011 o potenciálnych rizikách elektromagnetických polí a ich vplyvoch na životné prostredie sa jednoznačne uvádza potreba uplatňovania prevencie podľa princípu medzinárodných bezpečnostných štandardov ALARA („as low as reasonably achievable“, teda „tak nízko, ako len možno dosiahnuť“). Čakanie na ďalšie množstvo vedeckých dôkazov môže viesť k ohrozeniu zdravia (tak ako v prípade azbestu, olovnatého benzínu a tabaku) a odporúča stanoviť limit expozície pre mikrovlnné žiarenie vo vnútorných priestoroch budov v súlade s princípom prevencie, nepresahujúci preventívnu hodnotu 0,6 V/m alebo ekvivalentne 1000 μW/m². Nikto nemôže byť vystavený riziku ohrozenia zdravia z dôvodu, že platná legislatíva nekorešponduje s aktuálnym stavom vedeckého poznania a ochrany obyvateľstva. Množstvo štátov má prísnejšie predpisy pre budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov. Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké limity, pre pásmo 2100 MHz je limit 61 V/m (10 W/m²). Napríklad Viedeň má súčet expozície GSM zo všetkých pásiem menej ako 1,9 V/m (0,01 W/m²).

  Uvedená problematika je veľmi široká a jej ozrejmenie presahuje možnosti tohto článku. No aj zo stručného prehľadu zdravotných rizík, ktoré elektromagnetické žiarenie predstavuje, a výsledkov výskumu je zrejmá hrozba vyplývajúca z umiestnenia zdroja elektromagnetického žiarenia veľkých intenzít v tesných blízkostiach obytných budov a najmä bytov. To platí aj pre zariadenia, v ktorých sa celodenne zdržujú malé deti (školy, jasle a pod.), nachádzajúce sa v hlavnom smere vyžarovania jednotlivých antén/sektorov. Je opodstatnená obava, že v dôsledku ich dlhodobého vplyvu dochádza k ohrozeniu zdravia obyvateľov a dotknutých osôb. Ide teda nepochybne o závažný zásah do ich ústavne garantovaných práv na ochranu zdravia a na priaznivé životné prostredie.

» JIŘÍ TOBOLA, ĽUBOMÍR SAMÁK (zdroj: PC REVUE 1-2/2018)


9.2.2018
DRAFT: VÝSLEDKY ŠTÚDIE NTP NA POTKANOCH A MYŠIACH

Americká štúdia Národného toxikologického programu (NTP)
potvrdzuje nepriaznivé biologické účinky z expozície rádiovým frekvenciám

  Národný toxikologický program (NTP) zistil karcinogénnu aktivitu. Výsledky z najväčšej štúdie, ktorá sa vôbec na zvieratách uskutočnila, a kde bola skúmaná expozícia elektromagnetickému poľu z mobilného telefónu na úrovniach, ktoré sa približujú tým, ktorým sú ľudia dnes exponovaní, sú dôležité a znepokojujúce. Odhaľujú zvýšený výskyt rovnakých druhov rakoviny u zvierat, paralelne s nádormi, ktoré nájdeme aj u ľudí, ktorí sú už desať rokov alebo dlhšie bežnými užívateľmi mobilných telefónov.

Podľa testov na zvieratách predpovedáme účinky na človeka a na základe nich dokážeme predchádzať nepriaznivým účinkom. Takto sa vyvíjajú aj lieky. Každá zlúčenina, o ktorej je známe, že spôsobuje rakovinu u ľudí, ju tiež spôsobuje u zvierat, ak je primerane testovaná, podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie.

Táto štúdia s celkovým finančným rozpočtom 25 miliónov USD bola starostlivo navrhnutá na testovanie dlhodobého predpokladu, že neionizujúce rádiofrekvenčné žiarenie nemôže spôsobiť zdravotné efekty pri nízkych, "netermálnych" úrovniach, pretože pre termálne úrovne je dobre známe, že spôsobujú poškodenie. Zvýšené výskyty nádorov na mnohých lokalitách, podobne ako ochorenie srdca, sa vyskytovali u exponovaných zvierat pri úrovniach netepelnej expozície, ktoré národné inštitúcie dlho považujú za bezpečné.

Zistenia NTP potvrdzujú potrebu naliehavého konania
Na základe týchto zistení a ďalších štúdií, ktoré dokazujú poškodenie reprodukčného zdravia mužov a žien je naliehavo odporúčané:

  • vykonať kvantitatívne hodnotenie rizika s cieľom určiť úrovne rizika spojeného s touto rozšírenou expozíciou
  • súkromný sektor by mal spustiť program výskumu a vývoja, aby budúce bezdrôtové zariadenia emitovali čo najnižšie úrovne elektromagnetických polí. Rovnako dôležité je primäť priemysel zabezpečiť, aby mali spotrebitelia k dispozícii bezpečné technológie v zariadeniach, ktoré majú káblové pripojenie a ktoré majú schopnosť vypnúť všetky funkcie bezdrôtového rozhrania
  • príslušné zdravotnícke organizácie by mali spustiť kompletné systematické a nezávislé preskúmanie všetkých vedeckých dôkazov
  • bezprostredne sú potrebné ochranné opatrenia na zníženie expozície populácie prostredníctvom politických opatrení a kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti

Zistenia sú dôležité pre používanie mobilného telefónu
Výsledky NTP naznačujú zvýšený výskyt rakoviny, ochorenia srdca a štítnej žľazy u zvierat, pokiaľ sú vystavené po väčšinu svojho života tým istým typom žiarenia, ktoré dnes ľudia absorbujú z mobilných telefónov a iných zariadení, používajúcich bezdrôtové pripojenie, ktoré sú držané bezprostredne pri tele.

Nedávne údaje z testov francúzskej Národnej radiačnej skúšobnej agentúry odhalili, že pokiaľ sa telefóny testujú priamo pri tele, môžu ľudí vystaviť až 9-násobnej expozičnej úrovni, než dovoľujú súčasné akčné smernice zakotvené vo vyhláškach. Možno sa pýtate, ako je to možné. V rámci 20-ročného testovacieho systému pre mobilné telefóny, ktorý sa v súčasnosti stále používa, sa expozície z telefónov testujú pri dodržaní istej vzdialenosti medzi telefónom a telom a nie v priamom kontakte s telom.

Telefóny tiež nie sú testované v týchto pozíciách:

  • telefón/tablet/notebook na hrudi počas odpočinku na lôžku a súčasnom sledovaní streamovaného obsahu
  • telefón prenášaný v podprsenke, vo vrecku nohavíc alebo košele
  • telefón/tablet ako hračka, spočívajúca na tele batoliat
  • telefón/tablet/notebook uložený v lone alebo na bruchu pri sledovaní streamovaného obsahu
  • sledovanie virtuálnej reality s telefónom pred očami

Ak boli telefóny testované v takejto polohe blízkeho kontaktu s telom, expozičné úrovne v ľudskom tkanive môžu prekročiť súčasné regulačné limity až 9-násobne, čo dokazujú aj testy francúzskej vládnej agentúry.

Navyše, súčasné, regulačnými úradmi vypracované expozičné testy pre mobilné telefóny, majú za úlohu len zabrániť ohrievaniu tkaniva a neberú do úvahy zraniteľnosť mozgu dieťaťa vo vývoji, brušnej oblasti tehotnej ženy alebo spermií jedinca, ktorý chce byť otcom zdravého potomka.

Kriticky dôležité, početné štúdie spájali vystavenie sa rádiofrekvenčnému žiareniu zmenenému vývoju mozgu, ako aj následnému poškodeniu reprodukčného systému mužov a žien.

Vývoj nádoru po expozícii
Na rozdiel od tvrdení v niektorých médiách, zistenia Národného toxikologického programu neposkytli rýdzo zdravotnícky dokument. Ako vyhlásil Národný zdravotnícky inštitút USA vo svojej tlačovej správe z 2.februára 2018:

"Výskyt nádorov, nazývaných malígne schwanómy, ktoré boli pozorované v srdci, sa zvýšil u samcov potkanov výhradne na základe expozíciám zvýšeným hladinám RF polí pod povolenými limitnými emisiami pre mobilné telefóny. Výskumníci tiež zaznamenali zvýšenie neobvyklého vzoru kardiomyopatie alebo poškodenia srdcového tkaniva u exponovaných samcov a samíc potkanov."

Na základe týchto a iných uverejnených zistení, ak by rádiofrekvenčné elektromagnetické pole predstavovalo liek, bolo by z trhu stiahnuté. Verejnosť by bola poučená o obmedzení a minimalizácii použitia s cieľom riešiť riziká vznikajúce zo štúdií o vývoji mozgu, spánkuplodnosti a ďalších biologicky dôležitých ukazovateľoch z oxidačného stresu na bolesti hlavy, na problémy so sluchom a zrakom, a to najmä u detí.

Viac ako tri desaťročia, rovnako i na odpoveď z NTP a ďalšie vedecké poznatky o zvýšených biologických vplyvoch z expozície mobilným telefónom, sa často uvádzajú vyhlásenia, napr. "Ďalšie štúdie sú potrebné predtým, ako sa dajú vyvodiť finálne závery." Tieto vyhlásenia, vyzývajúce k ďalšiemu výskumu, sa používajú v odôvodnení, že sú dôkazom bezpečnosti. Nie sú.

Americká pediatrická akadémia opakovane požiadala o aktualizáciu zastaraných limitov expozície pre mobilné telefóny a bezdrôtové technológie s cieľom primerane chrániť deti a reprodukčné zdravie mužov a žien.

V skutočnosti napríklad Cleveland Clinic a mnohé ďalšie organizácie výslovne odporúčajú, aby muži, ktorí chcú mať zdravé deti, nenosili mobilné telefóny vo svojich vreckách okrem režimu „v lietadle“ alebo ak sú úplne vypnuté. Emisie žiarenia z väčšiny bezdrôtových prenosných počítačov, tabletov, bezdrôtových zariadení, fitness náramkov, osobných asistentov, sa testujú s odstupom 20 centimetrov medzi zariadením a dospelým mužským telom. Tieto zariadenia by nemali byť umiestnené v lone. Napriek tomu verejnosť nebola informovaná o týchto informáciách a väčšina ľudí používa túto technológiu blízko svojho tela bez vedomia, že môže prekročiť prípustné limity.

Mobilné telefóny nie sú hračky, ale sú to obojsmerné mikrovlnné vysielače a prijímače. Vlády krajín s vyspelými technológiami, akými sú Francúzsko, Izrael, India a Švajčiarsko a viac ako tucet ďalších odporúčajú znížiť expozíciu mobilným technológiám. Miestne aj štátne zastupiteľstvá zavádzajú pravidlá na obmedzenie bezdrôtových technológií v školách. Ich úlohou je zabrániť rozptýleniu a poškodzovaniu psycho-sociálnych aspektov, ako aj zníženiu dlhodobých fyzických zdravotných rizík.

Sme uprostred rozsiahleho a nekontrolovaného experimentu na populácii a na našich deťoch.

Ako nedávno odporučili Kalifornské ministerstvo verejného zdravia a Americká pediatrická akadémia, spolu s medzinárodnými organizáciami lekárov (lekárske združenia na Cypre a vo Viedni), mali by sme urobiť jednoduché kroky na zníženie vystavenia sa emisiám rádiových polí používaním hlasitého odposluchu a vzduchových (airtube) náhlavných súprav k telefónom. Verejnosť si tiež musí uvedomiť, že domáce alebo kancelárske bezdrôtové telefónne systémy sú malé základňové stanice, ktoré emitujú mikrovlnné žiarenie. Vo všetkých prípadoch by mala byť expozícia detí v čo najväčšej miere minimalizovaná.

Ako uviedla nová správa Národného inštitútu pre vedu, právo a verejnú politiku v USA, z dôvodu vážnych národných bezpečnostných záujmov, ako aj otázok verejného zdravia a bezpečnosti, je stále dôležité mať pevnú pozemnú telefónnu linku.

Zistenia štúdií Národného toxikologického programu jednoznačne potvrdzujú potrebu uskutočniť štúdie pred uvedením na trh o zdravotných rizikách, ktoré predstavuje nová technológia a komunikačná infraštruktúra využívajúca neionizujúce žiarenie - napríklad technológia 5G. Viac než 236 vedcov zo 41 krajín, ktoré publikovali overený výskum na túto tému, apelujú na Organizáciu Spojených národov o silnejšie predpisy na zníženie expozície verejnosti. Dotknutí vedci poslali Európskej komisii vyhlásenie, v ktorom požadujú moratórium na rozmiestnenie bázových staníc pre plánovanú expanziu 5G, kým nebudú plne preskúmané potenciálne vplyvy na zdravie.

Je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zníženie expozície verejnosti a najmä detí.

"Dôkazy na zvieratách, spolu s rozsiahlymi dôkazmi na ľudskej populácii z prípadových štúdií rakoviny mozgu vo Švédsku, Francúzsku, Kanade a ďalších krajinách, spolu s rastúcim výskytom nádorov mozgu u mladých ľudí v USA, jednoznačne potvrdzujú, že rádiofrekvenčné žiarenie je karcinogén človeka (skupina 1)."
Vyhlásenie Dr. Anthonyho Millera v súvislosti so štúdiou NTP

Národný toxikologický program (NTP)
Návrh technických správ o rádiofrekvenčnom žiarení
TR-595: Štúdie NTP o rádiofrekvenčnom žiarení mobilného telefónu (potkany)

TR-596: Štúdie NTP o rádiofrekvenčnom žiarení mobilného telefónu (myši)

Americký Národný zdravotnícky inštitút: Tlačová správa o správe NTP
2. februára 2018
"Vysoká expozícia rádiofrekvenčnému žiareniu spojená s aktivitou nádorov u samcov potkanov"