ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

14.6.2016
NOVÝ TYP RF DETEKTORA V POŽIČOVNI

V požičovni pribudol nový prístroj. Ide o merač elektrosmogu CORNET ED-88T, s veľkým podsvieteným displejom a zabudovanou prútovou anténou. Ide o troj-režimový detektor na meranie RF a NF. Merač je schopný zachytiť veľmi veľký rozsah meraných intenzít RF signálu až do 26.3 V/m (1.8 W/m²) a zobraziť výsledok v 3 rôznych jednotkách.
Zároveň umožňuje merať nízkofrekvenčné elektrické a magnetické polia do 1000 V/m, resp. 66 µT. Oproti svojmu predchodcovi má nastaviteľnú citlivosť farebného LED displeja, priemerovanie hodnôt v čase a čítač frekvencie v režime RF. Dokážete mu nastaviť i voliteľný alarm po dosiahnutí určitej intenzity RF poľa. Podľa nášho názoru i napriek menšej presnosti a väčšej odchýlke merania predstavuje zaujímavý celok s množstvom funkcií.


13.6.2016
PRENÁJOM STRECHY MOBILNÉMU OPERÁTOROVI
(zdroj: www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/prenajom-strechy-mobilnemu-operatorovi-uz-sa-ho-nezbavite)

  Zamýšľate prenajať alebo ste už prenajali strechu vašej bytovky mobilnému operátorovi na umiestnenie vysielača a antén? Možno netušíte, že po postavení antén už operátor nájomnú zmluvu nepotrebuje. Dobrovoľne sa ho nezbavíte, aj keby prestal platiť. Ani keď mu skončí nájomná zmluva a sám sa v zmluve zaviazal, že svoje zariadenie odstráni.
  Mnohí vlastníci bytov na Slovensku trpko zaplakali, keď sa im z akéhokoľvek dôvodu prestalo páčiť, že majú na streche antény mobilného operátora. Všetko sa obyčajne začne tak, že vlastníci na domovej schôdzi, či inak, vyjadria súhlas s tým, aby bytovka prenajala časť strechy mobilnému operátorovi na umiestnenie antén. Motiváciou môže byť hoci aj prísľub príspevkov z nájomného od operátora do fondu opráv.
  S právnikom sa neporadí obyčajne nikto, veď takmer každý niekedy v živote podpisoval nejakú nájomnú zmluvu, takže neraz si všetci myslia, že tomu predsa dobre rozumejú. A ak nie oni, tak určite správca bytovky, ktorý v ich mene nájomnú zmluvu podpíše. O prípadných zdravotných rizikách obyčajne nikto nehovorí. Častejšie však akékoľvek obavy o zdravie obyvateľov bytovky a ľudí v okolí, prehluší vízia peňazí alebo "argument", že je lepšie mať anténu na vlastnej streche, než na susednej bytovke, keďže pod anténou na vlastnej streche je akýsi fyzikálny "ochranný dáždnik" a antény vyžarujú rádiové elektromagnetické vlnenie do strán. Nikto by predsa nechcel, aby mu anténa zo susednej bytovky vyžarovala priamo do jeho okien... Výsledkom je podpísanie nájomnej zmluvy medzi správcom bytovky (spoločenstvom vlastníkov bytov) a operátorom, obyčajne na dobu určitú, bez možnosti predčasnej výpovede.
  Operátor sa zaviaže za využívanie strechy platiť nájomné, po skončení nájmu svoje zariadenie základňovej stanice odstrániť a strechu uviesť do pôvodného stavu. Tak to býva v nájomnej zmluve často čierne na bielom. Neraz je v zmluve zakotvená klauzula, že vlastníci bytov dopredu súhlasia dokonca s ľubovoľným rozširovaním telekomunikačných zariadení na streche ich domu. Podobné nájomné zmluvy má na Slovensku podpísané nespočetné množstvo bytoviek. Mnohým čoskoro končí nájom.

Nájom skončí, operátor uvoľní strechu... Nuž, veru neuvoľní
 
Takto naivne sa domnievajú vlastníci, mysliac si, že na Slovensku predsa zmluvy platia. Áno, aj nie. Letmý pohľad do katastra nehnuteľností spoľahlivo zaskočí všetkých vlastníkov. Na svojom liste vlastníctva je bez ich súhlasu a vedomia zapísané vecné bremeno k ich nehnuteľnosti v prospech operátora na prevádzkovanie základňovej stanice a rádioreléového bodu. Správca nič také neodsúhlasil a tak je na rane kataster. Návšteva katastra však nič nevyrieši. Kataster tvrdí, že postupoval podľa zákona a keď dostal návrh od operátora, vecné bremeno jednoducho zapísal, lebo tak urobiť musel.
  Vlastníci bytov sa dozvedia, že kataster postupoval podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne podľa § 66 ods. 1 a 2:
  § 66 Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
 
1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
   
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
   
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
   
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
  2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Nezdá sa Vám to úplne v poriadku, veď ste podpísali zmluvu a tam sa predsa nič také nepísalo.
Poznámka: Všimnite si pozorne podmienku, ktorú väčšina ľudí preskočí bez väčšej pozornosti - v zákone sa píše, že musí ísť o zriaďovanie a prevádzkovanie vo "verejnom záujme". Pojem "verejný záujem" nie je len akási fráza, ale pomerne podrobne rozpracovaný právny pojem. Nie všetko, čo hocikto nazve "verejným záujmom" ním aj v skutočnosti je.
  Nasleduje podnet na prokuratúru, aby prokurátor preskúmal postup katastra a podal tzv. protest proti postupu katastra podľa zákona o prokuratúre.
  Prokuratúra však skonštatuje, že pri postupe katastra nebol porušený zákon a všetko je v poriadku. Dôvodom je to, že operátor (ako tzv. telekomunikačný podnik) má zákonom udelené právo vybudovať alebo umiestniť svoje zariadenia na akejkoľvek cudzej nehnuteľnosti bez súhlasu vlastníka a proti jeho vôli.
  Výsledkom, po obzretí späť, je to, že vlastníci, motivovaní dočasným príjmom z prenájmu od operátora, súhlasili s časovo obmedzeným prenájmom. S operátorom sa dohodli, čo majú aj písomne potrdené v zmluve, že operátor sa zaväzuje po skončení nájmu svoje zariadenie odstrániť, ak už vlastníci nebudú s anténami na svojej streche súhlasiť. Lenže, po umiestnení telekomunikačného zariadenia na strechu sa na takéto zariadenie pozerá ako na verejnoprospešné zariadenie podľa telekomunikačného zákona (zákona o elektronických komunikáciách) a nájomná zmluva je už len obyčajným papierom, nad ktorou stojí telekomunikačný zákon.

Operátor kašle na dobré mravy. Zmluva je iba zásterka.
Ak sa obyvatelia obrátia na operátora písomne, odpoveďou môže byť výsmešný list z operátorovej advokátskej kancelárie. Dokonca im advokát oznámi, že nech jeho odpoveď považujú za oznámenie operátora, že užívanie zariadenia na ich streche operátor vykonáva podľa § 66 zákona o elektronických komunikáciách. A že to takto bude aj po zániku nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy.

Rada na záver
 
Uvažujte preto aj s takýmito následkami, ak zamýšľate prenajať strechu svojho bytového domu telekomunikačnému operátorovi. Váš vzájomný vzťah sa totiž neriadi len ustanoveniami občianskeho zákonníka resp. obchodného zákonníka, ale aj zákonom o elektronických komunikáciách. Zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje" platí aj tu. To, že ide o obmedzenie vlastníckeho práva (vyvlastnenie) bez primeranej náhrady, to je ďalší rozmer celej veci a ústavného práva na ochranu vlastníctva podľa čl. 20 ods. 4 ústavy:
  "Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu."
 
Veľmi otázny je aj verejný záujem na takomto obmedzení vlastníckého práva a preukázanie verejného záujmu. Tretím rozmerom je možný pokles ceny vašej nehnuteľnosti s hniezdom antén na streche. Kupujúci na realitnom trhu začínajú byť citliví aj na tento faktor.

Podobné "privilégiá" majú operátori aj pri umiestňovaní stĺpov pre telekomunikačné káble a podľa zákona o energetike aj energetické podniky. Viac informácii o tom nájdete v odkazoch na stránke www.vyvlastnenie.sk.


31.5.2016
ELEKTRO-HYPERSENZITIVITA (EHS)

  Hovorí sa tomu "elektromagnetická precitlivelosť" (z angl. electro-hypersensitivity, skrátene EHS) a zahŕňa súbor príznakov, ktoré siahajú od bolestí hlavy, problémov s koncentráciou, nespavosťou, k podráždeniu pokožky a únave. Napriek zodpovedajúcemu názvu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a veľká časť najväčších svetových vlád nepripúšťajú, že by mohlo ísť o príznaky spôsobené EMP z elektrických prístrojov, počítačov, mobilných telefónov, základňových staníc a elektrického vedenia.
Tí, ktorí účelovo popierajú existenciu EHS, tvrdia, že nejde o skutočný zdravotný problém. Ak EHS existuje, ovplyvňuje len asi 1% populácie a že ide o problém skôr v mysli trpiaceho. Skeptici poukazujú na štúdie, kde EHS postihnutí reagovali intenzívnejšie na zariadenia, ktoré EMP neprodukovali, než na tie, ktoré ich emitovali. Niektorí psychológovia to dokonca klasifikujú ako útek od napätia a tempa moderného sveta.

Aká je oficiálna línia príčin EHS?
  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), lekári, ktorí majú pacienta s EHS, by mali najskôr vykonať psychiatrické alebo psychologické testy. V prípade, že pacient nie je psychicky labilný, EHS by podľa WHO mohla byť výsledkom znečistenia vzduchu, nadmerného hluku, zlého osvetlenia alebo blikajúcich žiariviek. Ale voči tomuto postupu sú tisíce prípadových štúdií ľudí, ktorí trpeli náhlou únavou alebo problémami s koncentráciou, bez toho aby vedeli, že sú v prostredí s vysokými úrovňami EMP. Vo Švédsku, ktoré zaznamenáva jeden z najvyšších výskytov EHS v Európe spolu s Nemeckom a Dánskom, bolo asi 250 000 ľudí identifikovaných ako trpiacich EHS ešte v roku 2004, za ním nasledovali prípady vo Veľkej Británii, Rakúsku a Francúzsku. Nezávislé výskumy tiež začínajú naznačovať, že diagnóza EHS je veľmi reálna. Jeden z reportov, nazvaný "Elektromagnetická precitlivelosť - skutočnosť alebo fikcia ?" - dokazuje, že ide naozaj o skutočnosť. Autor, profesor Stephen Genuis z University of Alberta v Kanade, prišiel k záveru, že "mnoho vedcov nateraz uznáva, že precitlivelosť na EMR (elektromagnetické žiarenie) môže byť vysiľujúce ochorenie, ktoré postihuje čoraz viac ľudí po celom svete". (Sci Total Environ, 2012; 414: 103–12)

Peniaze hýbu svetom
  Mohlo by sa zdať, že neochota uznať EHS ako skutočný chorobný stav - a EMP ako jeho príčinu - sa scvrkáva na jeden jednoduchý problém: peniaze. Okrem obrovských súm, ktoré by museli byť vyplatené pri odškodňovaní obetí EHS, rozpočet krajín získava obrovské sumy z telekomunikačného priemyslu, ktorý financuje väčšinu výskumu, aby sa nepodarilo identifikovať EMP ako zdraviu nebezpečné. Napriek finančným tlakom, niektoré krajiny uznávajú EHS ako reálne ochorenie. Švédska vláda ho opísala ako "funkčnú poruchu", zatiaľ čo v Španielsku je klasifikovaný ako "trvalá invalidita" a kanadská komisia pre ľudské práva zahŕňa EHS do zoznamu "environmentálnych senzibilít".
Francúzske orgány išli ešte ďalej a vyhlásili EMP ako príčinu nielen pre EHS, ale aj pre rôzne druhy rakoviny, pričom malé deti sú obzvlášť zraniteľné. Začiatkom roku 2015 bolo zakázané používanie Wi-Fi v materských školách a nariadené, aby sa Wi-Fi siete vypínali v školách, pokiaľ nie sú nevyhnutne potrebné vo vyučovacom procese, a to vo veku detí do 11 rokov. Francúzsky súd tiež uznal EHS ako skutočnú príčinu a odškodnil 39-ročnú žiadateľku Marine Richard 850€ mesačným grantom z postihnutia potom, čo opísala jej "alergiu" na elektronické zariadenia, akými sú mobilný telefón, Wi-Fi router a TV. Medzi jej reakcie patrili búšenie srdca, nevoľnosť a bolesti hlavy a v súčasnosti žije v prestavanej stodole na vidieku bez elektriny.
Aj napriek svojej zdržanlivosti, WHO uznala EHS ako "nešpecifickú, multisystémovú chorobu" a klasifikovala EMP ako možný karcinogén, resp. rakovinotvorný agent, i keď stratilo sa vzájomné prepojenie, že jeden je príčinou toho druhého. EHS dokonca dosiahla kultového statusu. Jedna z postáv v seriáli "Better Call Saul" trpí EHS a nosí čiapku z alobalu, pokiaľ sa zdržiava doma.

Urobili správnu vec
  Odhady počtu osôb postihnutých EHS sa líšia. Vedci počítajú, že od 1 do 8 % populácie môže byť natoľko citlivá, že nedokáže riadne fungovať, zatiaľ čo mnohí ďalší trpia príznakmi ako je nespavosť alebo občasné výpadky pamäte, ale nikdy ich nespájajú s "elektrosmogom". S nahromadením dôkazov a uznaním EHS zo strany niektorých vlád, jedna skupina vedcov požaduje, aby všetky veľké štáty akceptovali nebezpečenstvo EMP a obmedzili expozície občanov a najmä detí. V roku 2015 24 vedcov vydalo deklaráciu "oficiálneho uznania" EHS a zahrnutia do Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH). Žiadajú vládne zdravotnícke inštitúcie, aby prijali jednoduché preventívne opatrenia a varovali verejnosť o možných nebezpečenstvách elektromagnetických polí.
Britská lekárka Dr. Erica Maller-Blythe založila organizáciu PHIRE (Physicians' Health Initiative for Radiation and Environment - Lekárska zdravotnícka iniciatíva pre žiarenie a životné prostredie), ktorá dúfa, že ak začne verejnosť správne informovať, dosiahne lepšiu informovanosť lekárov, škôl, rodičov a pacientov o týchto rizikách a tí začnú navzájom spolupracovať. Dr. Maller-Blythe tvrdí: "Nikto nemôže byť operovaný bez toho, aby vedel, prečo je operovaný".
Na Slovensku dodržiavame maximálne hygienické normy expozície navrhnuté Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktoré sa od roku 1998 nemenili a majú za cieľ chrániť pred tepelnými účinkami elektromagnetických polí. Ale ako argumentuje Dr. Maller-Blythe, tieto normy sú zastarané a založené na vede, ktorá bola narušená tisíckami štúdií, ktoré dokazujú vážne netermálne biologické účinky pri intenzitách hlboko pod týmito normatívnymi úrovňami. Niektoré členské štáty EÚ a aj iné štáty vymenili smernice ICNIRP za oveľa prísnejšie úrovne bezpečnosti voči elektromagnetickým poliam.

Takže čo je vlastne bezpečné?
  Sme obklopení elektromagnetickými poliami a vždy sme boli. Svetlo a teplo zo slnka a zemské magnetické pole sú dva základné zdroje, ale od počiatku 20.storočia sa vynálezom elektrických žiaroviek a iných spotrebičov naša expozícia začala zvyšovať. Dnes žijeme v elektrosmogu pochádzajúcom z elektrických vedení, TV a rozhlasového vysielania, PC a notebookov, Wi-Fi, mobilných telefónov a k nim prislúchajúcich základňových staníc. Prípady podobných príznakov EHS boli zaznamenané už v roku 1932 a dostali celú radu označení v priebehu rokov. Najznámejšie sú "mikrovlnná choroba" alebo "mikrovlnný syndróm", "syndróm rádiových vĺn", "syndróm intolerancie EMP" a "syndróm rýchleho starnutia". V roku 1960 sa ruskí a poľskí zamestnanci, ktorí boli vystavení elektromagnetickým poliam, sťažovali na rad oslabujúcich príznakov a podobné efekty boli pozorované u vojenského personálu v roku 1974.
Veda podporuje myšlienku, že tieto príznaky nie sú spôsobené len "chorou hlavou". Štúdie preukázali, že EMP môže ovplyvňovať činnosť mozgu, zatiaľ čo iní si všimli zmeny v bunkách, reakcie, ktoré boli objektívne vedecky merateľné. Hoci všetci môžeme rôzne reagovať na EMP, vedci sa zhodne domnievajú, že expozícia EMP znižuje hladiny melatonínu v tele a súčasne zvýšuje produkciu oxidu dusnatého (NO). (Otolaryngol Head Neck Surg, 2005; 132: 713–6) Tieto zmeny ovplyvňujú schopnosť organizmu bojovať s rakovinou a môžu viesť k poruchám spánku, zvýšenej hladine cholesterolu a zvýšenému krvnému tlaku.
Mozgové vlny, ktoré majú svoj vlastný cyklus, sú tiež pri expozícii EMP pozmenené. Jedna zo štúdií potvrdila, že 45 minút expozície pulznými mikrovlnami ovplyvní hladiny cholínu v mozgu laboratórnych potkanov. Cholín je stavebným kameňom acetylcholínu, čo je neurotransmiter, ktorý ovplyvňuje pamäť, inteligenciu a náladu. (Pharmacol Biochem Behav, 1989; 33: 131–8)  Mobilné telefóny majú podobné účinky. Výskumníci vo Fínsku zistili, že 33 minútové používanie mobilného telefónu potláča metabolizmus glukózy v mozgu, čo naznačuje, že neurónom v mozgu sa znižuje prísun cukru a to vedie k problémom so sústredením, učením a pamäťou. (J Cereb Blood Flow Metab, 2011; 31: 2293–301)
Tieto fyziologické zmeny sa odrážajú aj v populačných štúdiách. Jedna z nich zistila, že u 8 z 10 skúmaných komunít, žijúcich menej ako 500 metrov od základňovej stanice mobilnej siete, bol nárast výskytu neurotických symptómov a rakoviny. I napriek tomu, že úrovne expozície EMP boli v každom prípade v rámci aktuálnych bezpečnostných úrovní. (Int J Occup Environ Health, 2010; 16: 263–7) Príznaky, ako sú bolesti hlavy, nesústredenosť a podráždenosť sa zhoršili, čím bližšie bola osoba k základňovej stanici. (Pathol Biol [Paris], 2002; 50: 369–73)  Podobne ďalšia rakúska štúdia našla asociáciu medzi úrovňami rádiofrekvenčných elektromagnetických polí v spálňach a bolesťami hlavy spojených s problémami s koncentráciou. (Occup Environ Med, 2006; 63: 307–13)
Dr. Maller-Blythe opisuje vzostup EMP ako "najväčšie zmeny v zemskom elektromagnetickom prostredí, ku ktorým kedy došlo v histórii ľudstva". Ak nebudeme konať, naplnia sa postupne obavy expertov, ktorí predpokladajú, že by mohlo dôjsť k "najväčšej katastrofe verejného zdravia v histórii planéty".

Koho chleba ješ, toho pieseň spievaj
  Zdravotnícke organizácie vychádzajú do značnej miery z tzv. Interphone štúdie, do ktorej sa v roku 2007 zapojilo 13 krajín a jej výsledky sa aplikujú ako miera zdravotných rizík pri používaní mobilných telefónov. Mnohé jej čiastkové štúdie sa vzácne zhodli a nezistili žiadne riziko, pričom jedna dokonca dospela k záveru, že mobilný telefón môže človeka ochrániť pred rakovinou mozgu. Štúdia bola čiastočne financovaná výrobcami mobilných telefónov (Mobile Manufacturers Forum - MMF) a Združením globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA). Ide o dve skupiny, ktoré ťažia z nedostatku negatívnych výsledkov. Ale zdá sa, že financovanie akosi vychýlilo výsledky, čo zistil aj tím nezávislých výskumníkov z Kórei, keď znova analyzoval závery. Po analýze čisto nezávislých štúdií a na druhej strane výsledkov Interphone štúdie sa zistilo, že kontinuálne užívanie mobilného telefónu po dobu 10 rokov a viac zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádoru na mozgu až o 34%. (J Clin Oncol, 2009; 27: 5565–72)
Efekt financovania štúdií bol rovnako identifikovaný výskumníkmi z University of Bern vo Švajčiarsku, ktorí zistili, že u štúdií, hradených telekomunikačným priemyslom, bolo najmenej pravdepodobné, aby ich výstupom bol akýkoľvek významný vplyv expozície, v porovnaní s tými štúdiami, ktoré hradili nadácie alebo iné nezávislé inštitúcie. (Environ Health Perspect, 2007; 115: 1–4)


28.5.2016
MENÍ SA HÁJIK NA SÍDLISKO VYSIELAČOV? (zdroj: www.zilinskyvecernik.sk)

  Bude si Žilina v budúcnosti určovať, kde budú umiestnené telekomunikačné vysielače? Takýto cieľ má obyvateľ Hájika Juraj Tobola, ktorý už 5 rokov urputne bojuje za to, aby sa na strechách obytných domov neumiestňovali vysielače, antény a iné zariadenia v takom rozsahu ako teraz. Vraj produkujú zdraviu škodlivé žiarenie.

  Pán Juraj Tobola býva na Hájiku už niekoľko rokov. Komfort jeho bývania sa na najmladšom žilinskom sídlisku začal zhoršovať potom, ako sa strecha susednej bytovky postupne menila na sídlo vysielačov. V súčasnosti by ich tam malo byť okolo osem. „Tým, že je Hájik na kopci, má strategickú polohu z hľadiska šírenia a pokrytia signálu pre Žilinu. Na náprotivnej bytovke vznikla jedna obrovská opacha, ktorá, ako si myslím, je už nad rámec únosnosti a predpokladám, že sa to bude ďalej rozširovať,“ hovorí Juraj Tobola.

Rakovinotvorné žiarenie?
Pýtate sa, prečo toľko rozruchu pre niekoľko vysielačov? Pán Tobola je presvedčený, že tieto nenápadné vysielače a ich koncentráty, ktoré mnohí už ani nevnímame, nebezpečne vplývajú na ľudské zdravie. Medzinárodná agentúra pre ľudské zdravie, časť Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, oficiálne oznámila klasifikáciu elektromagnetického žiarenia v príslušnom rádiofrekvenčnom spektre za patriacu do skupiny 2B podľa IARC [IARC 2013] z pohľadu rakovinotvornosti, teda za možný karcinogén. „Jediná možnosť, ako to obmedziť, je regulovať výstavbu vysielačov na území mesta. Veľmi krásnym vzorom je mesto Prešov, kde vznikla veľká iniciatíva proti nekontrolovateľnému zastavovaniu obytných štvrtí týmito telekomunikačnými vysielačmi. Táto občianska iniciatíva si vytvorila aj vlastnú stránku www.regulaciavysielacov.sk, kde je z právneho, zdravotno– medicínskeho, estetického a odborno–technického hľadiska rozvedená celá problematika,“ dáva za príklad, „a je potrebné, aby si ju občania mesta Žilina riadne preštudovali.“ 

Prešovčania sú už na dobrej ceste
Aktivisti z Prešova sa do boja s vysielačmi pustili v roku 2014. Došlo to až do bodu, že mestskí poslanci v marci tohto roka prijali uznesenie, ktorým schválili proces obstarávania zmien v územnom pláne, ktorého cieľom bude sprísnenie podmienok pre umiestňovanie telekomunikačných zariadení, najmä mobilných operátorov z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov. „Celý proces návrhu zmien a doplnkov územného plánu je v záverečnej etape schvaľovania, to znamená, že práve boli vyhodnotené pripomienky k navrhovaným zmenám celého územného plánu, ktorý by malo mestské zastupiteľstvo schváliť v septembri 2016. Tým bude celý proces ukončený a regulatívy k vysielačom by sa mali začať uplatňovať v praxi,“ informovala nás Judita Čechová z Občianskej iniciatívy za reguláciu základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.
Či Žilina pôjde Prešovu v šľapajach, je nateraz otázne. Aktivitu miestneho obyvateľa však podporuje žilinský poslanec Dušan Maňák. Bol by rád, ak by oslovila aj ostatných kolegov zo zastupiteľstva. „Moja predstava je taká, že by pán Tobola napísal základné znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by sme museli prerokovať v odborných komisiách a ktoré z hľadiska legislatívy bude musieť byť 30 dní pred rokovaním o ňom v mestskom zastupiteľstve zverejnené na úradnej tabuli mesta. Nebude to krátky proces a treba si dávať pozor aj na to, aby jeho znenie nenapadol prokurátor,“ vysvetľuje poslanec.

Podľa ministerstva je všetko v poriadku
Povolenie na výstavbu vysielačov dáva príslušný stavebný úrad na základe súhlasu, ktorý vydáva Úrad vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). I tam pán Tobola adresoval svoju sťažnosť na všeobecné ohrozenie zdravia obyvateľov Hájika. „Útvar vedúceho hygienika rezortu zaslal stanovisko k tomuto podnetu listom zo dňa 1. 3. 2016. V odpovedi sa uvádza, že predmetné telekomunikačné zariadenia boli uvedené do prevádzky v súlade s platnou legislatívou a že požiadavky na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva v súvislosti s rizikovým faktorom elektromagnetické žiarenie sú dodržané v plnom rozsahu,“ odpísali nám z odboru komunikácie MDVRR SR.
Ak má pán Tobola akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní limitov, mal by sa podľa rezortu obrátiť na akreditované laboratórium, ktoré vykonáva takéto merania. „Zoznam subjektov s akreditáciou je zverejnený na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby,“ uviedli z ministerstva.
Pán Tobola sa domnieva, že takéto meranie by dopadlo v prospech druhej strany: „Prevádzkovatelia týchto staníc majú možnosť regulovať výkony na limity, ako si vyžaduje zákon. Keď sa merania skončia, nemusia ich dodržovať, čo sa ťažko dokazuje, ak nie je lokalita vybavená on-line meraním intenzity elektromagnetického žiarenia z týchto a iných drobných zdrojov.“ Preto sa pravdepodobne spoľahne sám na seba. „Vidím to tak, že si objednám na vlastné náklady merací prístroj a ak sa potvrdí, že limity sú prekročené, vznikne priestor aj pre trestné oznámenie pre všeobecné ohrozenie, pretože už nie je žiadny iný variant,“ konštatuje.

Hájik – sídlisko vysielačov?
„Viem, že mobilnú technológiu nemôžeme odbúrať. Tá je už našou súčasťou. Ale nemala by byť škodlivá a v obytných štvrtiach by nemali vznikať také obrovské koncentráty vysielačov. Veď Hájik je v územnom pláne určený pre bývanie a oddych a nie pre budovanie telekomunikačných centier,“ dodáva.


16.5.2016
NOVÉ TIENIACE TKANINY V eSHOPE


V našom obchode nájdete 2 nové tieniace tkaniny s vynikajúcim útlmom 40 dB. Viac tu.


 
© Voxo 2011-2016. All Rights Reserved.